Det skal være både enkelt og trygt å varsle i norsk idrett. Norges idrettsforbund har derfor lansert en nettside med informasjon om prosessen i varslingssaker, digitalt system for varsler og informasjon om hvordan motta et varsel. 

Norges idrettsforbund

Hva er et varsel?

Handlinger eller praksis som er et brudd på idrettens regelverk, vedtatte retningslinjer og etiske normer, regnes som et kritikkverdig forhold. En melding om dette til ditt organisasjonsledd er å regne som et varsel. Temaer det kan varsles om er:

  • Rasisme og diskriminering
  • Seksuell trakassering og overgrep
  • Vold og trusler
  • Drift av idrettslag

Hva regnes ikke som et varsel?

Det er også flere forhold som ikke regnes som et varsel. Dette kan være:

  • Misnøye med eller uenighet rundt beslutninger og vedtak som er fattet i tråd med idrettens regelverk.
  • Saker som meldes inn som ikke er å anse som et brudd på idrettens lover og regelverk.
  • Kritikkverdige forhold som berører personer eller arenaer som ikke faller innenfor idrettens ansvar å behandle.

Hvis du er usikker på om noe er et varsel

Om du er usikker på om noe er et varsel, ta kontakt med lederen for ditt organisasjonsledd eller be om råd hos Innlandet idrettskrets:

Martin Hylland
E-post: martin.hylland@idrettsforbundet.no
Telefon: 473 99 618

Tina Thorsen 
E-post: tina.thorsen@idrettsforbundet.no    
Telefon: 915 11 602

Slik varsler du

Ønsker du å varsle i idretten kan du gjøre det på to måter. Den første er å sende inn via skjema i portalen MittVarsel. Den andre er å sende et skriftlig varsel eller ta muntlig kontakt med styreleder, daglig leder eller annen ansvarsperson du stoler på, dit du ønsker å varsle.

For å varsle på riktig måte, er det lurt å følge disse rådene fra Norges idrettsforbund:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/jeg-vil-varsle/